Filters
Пребарување
СТЕНТОН ГРАДБА

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата СТЕНТОН ГРАДБА се занимава со производство, сепарирање и продажба на сепариран материјал и готов бетон

- Ископ и сепарација на камен аграгат од сите фракции и тампон
- Производство на сите видови готов бетон (МБ 15/3, МБ 15/4, МБ 20/3, МБ 20/4, МБ 30/3, МБ 30/4), негов транспорт со сопствени возила миксери и вградување со бетонска пумпа
- Изведба на објекти од нискоградба, (водовод, канализација, патишта, канали за наводнување и одводнување...) 
- Градежна механизација 
- Изведба на објекти од високоградба 
- Проектирање

Подетално за компанијата

СТЕНТОН ГРАДБА

Основни дејности на компанијата СТЕНТОН ГРАДБА се:

 • • Ископ и сепарација на камен аграгат од сите фракции и тампон

 • • Сепарирација на песок и тампон, производство на бетон

 • • Изведба на објекти од високоградба и објекти од нискоградба: (водовод, канализација, патишта, канали за наводнување и одводнување...)

 • • Изнјмување на градежна механизација и проектирање.

Во Бетонската база се врши производство на сите видови готов бетон и тоа: МБ 15/3, МБ 15/4, МБ 20/3, МБ 20/4, МБ 30/3, МБ 30/4.

Покрај основната дејност производство на готов бетон и бетонски елементи , нудиме и транспорт и вградување на готовиот бетон со сопствени возила миксери и бетонски пумпи.

stenton-gradba-clubeconomy

ВОЗЕН ПАРК И МЕХАНИЗАЦИЈА

Основна дејност на сепарацијата е ископ, производство и продажба на сепариран камен агрегат од сите фракции (од ф1 до ф5) и тампон.

Ископот на јаловината и суровиот необработен камен агрегата се врши со сопствена механизација. Покрај производството и продажбата на сепариран камен агрегат СТЕНТОН ГРАДБА нуди и транспорт на сепарираниот материјал со соптствени транспортни сретства: шлепери-влекачи опремени со приколки и полуприколки со кои вршиме транспорт на материјалот низ цела Македонија.

 • • Багери-ровокопачи гусеничари, 3 парчиња

 • • Булдужери CAT 7, CASE 110, 2 парчиња

 • • Грејдер, 1 парче

 • • Ваљак Bomak 12 t, 1 парче

 • • Утоварувачи Cablle, Zetellmaer, 4 парчиња

 • • Ровокопачи, Утоварувачи JCB 3CX 4x3, 3 парчиња

 • • Камиони кипери, 15 парчиња

 • • Камиони миксери, 7 парчиња

 • • Бетонски пумпи, 3 парчиња

 • • Камиони влекачи, 5 парчиња

 • • Полуприколки, 5 парчиња

 • • Цистерни за вода, 2 парчиња

 • • Цистерни за нафта, 2 парчиња

 • • Камион дигалка-Unimag, 1 парче

 • • Товарни возила – TAM, 2 парчиња

 • • Трактор-Rakovica, 1 парче

 • • Комбиња, 3 парчиња

 • • Лесни автомобили, 7 парчиња

 • • Џип – Мitsubusi, 1 парче

stenton-gradba-clubeconomy

ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ

Од многубројните објекти кои ги има изведено СТЕНТОН ГРАДБА ДОО – Битола ги издвојуваме:

 • • Реализација на програмата за одржување, реконсрукција и изградба на локални патишта и улици во Општина Новаци од 2006 до 2009 година

 • • Изградба на канализација во с. Новаци

 • • Реконструкција на зафат за наводнување во с. Бучин – Општина Крушево

 • • Изградба на мала акумулација-брана во с. Рапеш - Општина Новаци

 • • Уредување на просторот околу каналот во с. Бучин - Општина Крушево

 • • Одржување на магистралната патна мрежа во зимски услови во Република Македонија во 2008, 2009 и 2010 година за ЈП „Македонијапат“ - Скопје

 • • Чистење на канали и речни корита во пооделни општини во РМ за Министерство за земјоделие, водостопанство и шумарство

 • • Изградба на регионален водовод во с. Долно и Горно Агларци и Далбеговци – Општина Новаци

 • • Изградба на резевоар за питка вода од 500 м3 во Крушево

 • • Изградба – Бетонирање на Х канал во с. Новаци

 • • Изградба на водоснабдителен систем во с. Норово - Општина Крушево

 • • Изградба на резевоар за вода во с. Норово – Општина Крушево

 • • Чистење и проширување на акумулација „Подлес“- Општина Кавадарци

 • • Изградба дел од фекална канализација во с. Сирхово - Општина Росоман

 • • Изведба на градежни работи со градежна механизација за Општина Битола

 • • Производство на ризла (фракција 2) и тампонски материјал за Општина Битола и ЈП „Македонијапат“- Скопје

 • • Изградба на водоснабдителен систем во с. Брод и с. Бач – Општина Новаци

 • • Изградба на канали за одведување на атмосверски води во с. Новаци

 • • Реконструкција на каналска мрежа за наводнување во с. Подгорци - Општина Струга и многу други успешно, навремено и квалитетно изведени објекти.

stenton-gradba-clubeconomy
Содржините, графичките и техничките решенија изработени од тимот на Club Economy се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови и графичко-техничките решенија е казниво со закон.

Контакт информации

Адреса

Улица: Долно Оризари бб, 7000 Битола
Град: Битола
Држава: Macedonia


Телефони

+389 (0)47/229 077

+389 (0)47/228 730

+389 (0)47/800 112 - Сепарација на песок

+389 (0)47/235 174 - Бетoнска база

+389 (0)47/229 167

Социјални медиуми

Лице за контакт
Мапа