Filters
Пребарување
ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ доо

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ работи во областа на геодезија, катастар, просторен инженеринг и сродни сегменти

СЕРТИФИКАТИ

Овластување „А“ за надзорен инженер од геодезија
Овластување „А“ за инженер за изведба од геодезија
Овластување „А“ за изработка на проектна документација од геодезија

ГЕОМЕТАР ПРО.ИНГ доо

 • • Реализација на работи од областа на катастарот

  • - обележување на парцели

  • - физички делби,...

 • • Изготвување на геодетски подлоги и ажурирање на постојната состојба за изготвување на урбанистички решенија

 • • Изготвување на геодетски податоци со прилози за сопственост за издавање на протоколи

 • • Изготвување на нумерички податоци за сите видови локациии

 • • Пренесување на проектирана состојба на терен за сите видови проектни решенија

 • • Изработка на елаборати за експропријација

 • • Изготвување на ортофото планови во разни размери за урбани и/или рурални средини кои се основа за просторна визуелизација при GIS решенија, подземни водови и инсталации, објекти со улици и куќни броеви, електро и ТК мрежи,...

 • • Изготвување на геодетски елаборати за легализација на диво изградени објекти

 • • Поседување лиценца за вештачења од областа на геодезијата

 • • Легализација на инфраструктурни објекти

 • • Снимање на подземни инсталации со трагање или со слицеви

Контакт информации

Адреса

Улица: Плоштад Илинден бр. 6,
2220 Свети Николе
Град: Свети Николе
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)32/440 144

Социјални медиуми

Лице за контакт

Зоран Арсов дипл.геод инж +389 (0)70/222 256


Мапа