Filters
Пребарување
ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ НС

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ НС е овластено друштво за
извршување стручни работи од полето на безбедност и здравје при работа

Услуги во областа на животната средина: мерења, мониторинг, извештаи

ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ НС

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

Еко Инженеринг-НС

ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС ДООЕЛ Струмица е овластено друштво за извршување на стручни работи од полето на безбедност и здравје при работа. Компанијата започна со работа во 2007 година и е прва која има овластување од Министерството за труд и социјална политика за вршење на стручни активности во областа на безбедноста и здравјето при работа. Тимот на ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС се состои од седум инженери со положени стручни испити. ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС нуди услуги во областа на животната средина: мерења на параметрите во животната средина (бучава, прашина, емисија), мониторинг на животната средина, извештаи за безбедноста на животната средина.

eko-inzenering-clubeconomy

Услуги и активности

 • • Мерење на микроклиматски услови, (температура, влажност и струење на воздух)

  • - Моментално летно

  • - Моментално зимско

 • • Осветленост (по мерно место)

  • - Моментално

 • • Бучава (моментална) (по мерно место)

  • - Моментално

  • - Дневно

  • Неделно

 • • Вибрации / дланка-рака

  • - Дневно

  • - Вибрации / цело тело

  • - Дневно

 • • Прашина / состав (по параметар)

  • - Моментално

  • - 8-часовна изложеност

 • • Аноргански пареи и гасови (по параметар)

  • - Моментално

  • - 8-часовна изложеност

Услуги и активности

 • • Органски пареи и гасови (по параметар)

  • - Моментално

  • - 8-часовна изложеност

 • • Нејонизирачко електромагнетно зрачење

  • - Моментално

 • • Биолошки штетности

  • - По примерок

 • • Проценка на ризик (по работно место)

 • • Концепт изјава за безбедност (по работно место)

 • • Посредување на услуга за потпис на доктор по трудова медицина за изјава за безбедност

 • • Изготувување на програма и спроведување на обука и тестирање за безбедност и здравје при работа (по вработен)

 • • Одржување на обуки и вежби од делот на ракувањето со противпожарни апарати

 • • Посредување на обука за прва помош

 • • Посредување обука за ракување со вилушкар

 • • Периодичен преглед на опрема (орудие), машина

 • • Периодичен преглед на опрема (орудие), апарат

 • • Периодичен преглед на опрема (орудие), електричен алат

 • • Испитување на електрична инсталација (по работно место)

Услуги и активности

 • • Испитување на отпор на заштитно заземјување (по мерно место)

 • • Испитување на отпор на громобранско заземјување (по мерно место)

 • • Изработка на еколошки елаборат од областа на животната средина

 • • Спроведување на вежби за евакуација со фото и видео документација

 • • Изработка на елаборат за заштита од пожар, експлозивни материи, природни непогоди и други несреќи

 • • Изработка на шема за евакуација

 • • Изработка на план за заштита од пожар и други природни непогоди

 • • Изработка на правилник за заштита од пожар и други природни непогоди

 • • Изработка на проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи

Услуги и активности

 • • Изработка на елаборат за заштита при работа на привремени и мобилни градилишта

 • • Поставување на знаци за безбедност (по знак)

 • • Изработка на работни упатства за безбедно извршување на работата

 • • Изработка на елаборат за БЗР

 • • Tехнички извештај за скеле

 • • Посредување потврда за енергетска ефикасност

 • • Посредување елаборат за енергетска ефикасност

 • • Посредување лабораториска анализа на отпадни води

 • • Посредување мeрење на бучава во животна средина

 • • Посредување мерење на ПМ 10 честички

 • • Посредување мерење ниво на вибрации (од минирање)

 • • Посредување мерење на вибрации и прашина

 • • Посредување мерење отпадни гасови

Склучување договор за стручно лице кое вклучува:

Примарни обврски на стручното лице се:

 1. • Советување на работодавачот за планирање, избор, купување и одржување на средствата за работа;

 2. • Советување на работодавачот за опремување на работното место и работната средина;

 3. • Вршење на внатрешен надзор над спроведувањето на мерките за безбедно извршување на работата;

  • • Изработка на упатствата за безбедно извршување на работата;

  • • Следење и анализа на повредите поврзани со работењето, професионалните болести, идентификацијата на причините за истите и подготовка на извештаи за работодавачот заедно со сите предложени безбедносни мерки;

  • • Доставување на сите видови законски пропишани книги за евиденција за безбедност и здравје при работа

  • - Книга за евиденција за повреди при работа и смртни случаи;

  • - Книга за извршени технички прегледи на средствата за работа;

  • - Книга за водење на евиденција за стручно обучување на вработените за безбедна работа;

  • - Книга за водење спроведени испитувања за физичките и хемиските штетности на микроклимата во работните и помошните простории, односно на работните места;

Складирање, транспорт и третман на отпад

ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС ДООЕЛ Струмица се занимава и со складирање, транспорт и третман на отпад (опасен и неопасен). За ова сме овластени од Министерството за животна средина и просторно планирање со:

 • • Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад

 • • Дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад

 • • Дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање на опасен отпад.

ЛИЦЕНЦА

Еко Инженеринг-НС поседува овластување (лиценца) за извршување на сите законски стручни активности во согласнот со Законот за БЗР издадена од страна на Министерството за труд и социјална политика.

 • • Проценка на ризик

 • • Концепт на изјава за безбедност

 • • Изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедно извршување на работата

 • • Редовно тестирање и контрола на опремата за работа

 • • Мерење на периодични мерења на хемиски штетности(прашина) и физички штетности (топлина, бучава, осветленост) и микроклиматски услови во работна средина

 • • Овластување А за изработка на проектна документација од областа на противпожарна заштита

 • • Овластување Б за изработка на проектна документација од областа на противпожарна заштита

eko-inzenering-clubeconomy
Содржините, графичките и техничките решенија изработени од тимот на Club Economy се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови и графичко-техничките решенија е казниво со закон.

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. 22-ри Декември бр. 3, 2400 Струмица
Ул. Франклин Рузвелт бр. 3/1 - Подружница во Скопје
Ул. Маршал Тито бр. 97 - Подружница во Кочани
Ул. Илинденска бр. 41 17А - Подружница во Тетово
Град: Струмица
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)34/55 22 66

+389 (0)33/551 300 - Во Кочани

+389 (0)78/325 488 - Гордана Ѓоргиевски / Струмица

+389 (0)78/314 934 - Наташа Рафаиловска / Скопје и Тетово

+389 (0)71/327 718 - Марина Стојановска / Скопје

+389 (0)71/462 712 - Оливера Јорданова / Кочани

Социјални медиуми

Лице за контакт

Гордана Ѓоргиевски / Струмица
Наташа Рафаиловска / Скопје и Тетово
Марина Стојановска / Скопје
Оливера Јорданова / Кочани


Мапа